Privaatsuspoliitika

See privaatsuspoliitika sätestab reeglid kasutaja seadmetes teabe salvestamiseks ja sellele juurdepääsu saamiseks, kasutades küpsiseid, mida kasutatakse kasutaja soovil administraatori elektrooniliste teenuste pakkumiseks. I. Administraator – Somfy SIA, mis pakub elektroonilisel kujul infoteenuseid ning salvestab ja pääseb Kasutaja juurde seadmetes. Küpsis – IT-andmed, täpsemalt väikesed tekstifailid, mis salvestatakse ja säilitatakse seadmetes, mille kaudu kasutaja kodulehele pääseb. Administraatori küpsised – viitavad küpsistele, mida administraator kasutab seoses oma elektrooniliste teenuste pakkumisega kodulehete kaudu. Välised küpsised – küpsised, mida Administraatori partnerid esitavad kodulehe kaudu. Kodulehekülg – kodulehekülg või rakendus, mille jaoks administraator haldab kodulehe. Seade – elektrooniline seade, mille kaudu kasutaja pääseb kodulehele. Kasutaja - üksus, kellele võidakse osutada elektroonilisi teenuseid või kellega võib sõlmida elektroonilise teenuse asutamise lepingu. II. Kasutuses olevate küpsiste tüübid. Administraatori poolt kasutatavad küpsised on kasutaja seadme jaoks ohutud. Viirused või muu soovimatu tarkvara või pahavara ei tohi kasutajate seadmesse siseneda. Need failid võimaldavad teil tuvastada Kasutaja kasutatavat tarkvara ja isikupärastada Koduleht iga Kasutaja jaoks. Küpsised määravad tavaliselt selle domeeni nime, kust nad pärinevad, nende salvestusaeg ja neile määratud väärtus. Administraator kasutab kahte tüüpi küpsiseid: Seansiküpsised – need salvestatakse kasutaja seadmesse ja jäävad sinna kuni brauseri seansi lõpuni. Salvestatud teave kustutatakse hiljem seadme mälust jäädavalt. See mehhanism takistab seansiküpsistel kasutaja seadmest isikuandmete või konfidentsiaalse teabe allalaadimist. Püsivad küpsised – need salvestatakse kasutaja seadmesse ja jäävad sinna kuni nende kustutamiseni. Neid ei kustutata kasutaja seadmest pärast määratud brauserisessiooni või kui seade on välja lülitatud. Püsiv küpsisemehhanism hoiab ära isikuandmete või konfidentsiaalse teabe kogumise kasutaja seadmest. Kasutaja saab oma seadme salvestust või küpsistele juurdepääsu piirata või keelata. Kui kasutate seda suvandit, lisaks on juurdepääs kodulehe funktsioonidele, mis oma olemuselt nõuavad küpsiseid. III. Küpsiste kasutamise eesmärgid Administraator kasutab oma küpsiseid järgmistel eesmärkidel: valitud kodulehe funktsioonide õige konfigureerimiseks, mis võimaldab eelkõige brauseri seansi autentimist; optimeerida ja suurendada administraatori pakutavate teenuste tõhusust; kodulehe turvalisuse ja usaldusväärsuse tagamiseks. Teenuse administraator kasutab väliseid küpsiseid järgmistel eesmärkidel: analüüsivahendite abil koguda üld- ja anonüümset statistikat: Google Analytics [küpsiste administraator: Google Inc., asutatud USA-s]. IV. Võimalus määrata küpsiste säilitamise või juurdepääsu tingimusi. Kasutaja saab küpsiste sätteid iseseisvalt ja igal ajal muuta, määratles nende säilitamise ja Kasutaja seadmes küpsistele juurdepääsu tingimused. Eelmises lauses täpsustatud parameetrites saab kasutaja muudatusi teha kodulehe brauseri sätete või teenuse konfiguratsiooni abil. Neid sätteid saab muuta nii, et saaksite oma kodulehe brauseri seadetes blokeerida küpsiste automaatse haldamise või teavitaks teid küpsiste seadistamisest teie seadmesse. Lisateavet küpsiste kasutamise viiside kohta leiate tarkvara (kodulehe brauseri) sätetest. Kasutaja võib küpsiseid igal ajal eemaldada, kasutades funktsioone, mis on saadaval tema kodulehe brauseril. Küpsiste kasutamise piiramine võib mõjutada mõnda kodulehe funktsioone. Isikuandmete kaitse eeskirjad Daamid ja härrad, alates 25. mai 2018. aastast on kohaldatav 27. aprillil 2016. aastal vastuvõetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus). Direktiiv 95/46 / EÜ (üldine andmekaitsemäärus), üldtuntud kui BDAR Euroopa Ühenduse asutamislepingu BDAR artikli 13 kohase teabe esitamise kohustuse osana, allpool me pakume vajalikku teavet isikuandmete töötlemise kohta. Palun lugege seda teavet. Kuna teeme koostööd oma töövõtjatega, peame ostu-müügitehingute jaoks töötlema tarnijate, klientide, töövõtjate ja teiste andmeid. Isikuandmete haldur on ettevõte SOMFY SIA, mille registrijärgne asukoht on: Brivibas tn 401c, Riia, LV-1024, edaspidi –Administraator. Isikuandmeid saab Administraator otse andmesubjektidelt või avalikult kättesaadavatest allikatest, st. CEIDG või CRS registritest. Andmed tuleb hankida vastavalt BDAR Art. 6. p. 1 alapunktide b, c ja f nõuetele. Isikuandmeid töödeldakse järgmistel eesmärkidel: Administraatori ja töövõtja vahel lepingu sõlmimise ja täitmise võimalused; Ostu-müügitehingute korraldamine; Klientide ja töövõtjatega kontaktide loomiseks vajalike muude protsesside (nt kaebuste esitamise protsess) rakendamine. Kohaldatavast seadusest tulenevate kohustuste täitmine. Administraator töötleb isikuandmeid ainult ülalnimetatud eesmärkidel nende eesmärkide saavutamiseks vajaliku aja jooksul. Töötleme isikuandmeid töövõtjaga sõlmitud lepingu kehtivuse ajal, samuti lepingu lõpetamisel järgmistel eesmärkidel: hüvitama lepingu täitmisega seotud kahjud; õigusnormidest, eriti maksuseadustest või raamatupidamiseeskirjadest, tulenevate andmete arhiveerimise kohustuste täitmiseks; kuritarvituste ja pettuste vältimiseks. Meie volitatud töötajatel on tavaliselt juurdepääs isikuandmetele. Lisaks, võib olla juurdepääs välistele üksustele, kellega me teeme koostööd. Enamasti on tegemist üksustega, kellega teeme koostööd Administraatori juriidiliste kohustuste täitmisel. Pärast seda, kui isikuandmete töötlemise eesmärgid on saavutatud, isikuandmed kustutatakse (punktist 6) vastavalt isikuandme kaitsmise poliitikale. Vastavalt BDAR‘i artiklile 44 Isikuandmed võib edastada kolmandale isikule, tagades isikuandmete piisava kaitse. Isikul, kellega isikuandmed on seotud ja kelle isikuandmeid Administraator töötleb, on järgmised õigused: pääseda juurde oma isiklikele andmetele, neid parandada, eemaldada või piirata isikuandmete töötlemist, vaidlustada selline töötlemine, edastada andmeid, esitada BDAR-i rikkumisega isikuandmete kaitse ameti juhatajale kaebus, igal ajal tagasi võtta oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks, kui isikuandmed on saadud nõusoleku alusel. Kontaktmenetlus ja teatamine SOMFY SIA ei paku elektroonilist / telefoni teavet, mis võib sisaldada isikuandmeid või teavet nende isikute kohta, kellega see on seotud. See, mis on eetoodud, tuleneb kohustusest hoida isikuandmeid konfidentsiaalsena ja kõrvalistele isikutele vastamise ohust. Kõiki päringuid, taotlusi ja teavet isikuandmete töötlemise õiguste ja eesmärkide kohta võib saata kirjalikult ainult registrijärgse asukoha aadressile: SOMFY SIA, Brivibas tn 401c, Riia, LV-1024. Kõik päringud kontrollitakse põhjalikult. Vastus antakse kirjalikult ja saadetakse taotluses nimetatud aadressile 30 päeva jooksul alates avalduse saamisest.